Làm thế nào để bạn trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả và đầy cảm hứng? Bắt đầu bằng việc xác định các giá trị, tầm nhìn và đào sâu các kỹ năng tự quản lý bản thân. Sau đó, tìm hiểu cách để tạo điều kiện cho người khác thành công – thậm chí khi nhóm của bạn không cùng ngồi trong một không gian làm việc.